Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. Van deze bepaling kan enkel schriftelijk afgeweken worden. Door ondertekening van de bestelbon/offerte verklaart de koper/opdrachtgever zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden en bevestigd hij er kennis van te hebben genomen.
 2. De opdracht komt tot stand door ondertekening van de bestelbon/offerte door of namens de koper/opdrachtgever. Afwijkende bepalingen moeten op de originele bestelbon/offerte zijn vermeld. Deze worden pas bindend na schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer. Mondelinge afspraken zijn niet rechtsbindend. Opdrachten per mail zijn enkel bindend na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer. De opdrachtgever/koper draagt de kosten voor aanzienlijke veranderingen van wat oorspronkelijk overeengekomen was, alsmede de kosten voor duurdere uitvoeringen en bijzondere prestaties.
 3. De leveringstermijn van opdrachten en goederen zijn steeds indicatief en niet bindend voor de opdrachtnemer. Het louter verstrijken van de leveringstermijn vernietigt de overeenkomst niet en kan nooit tot aanleiding geven tot schadevergoeding.
 4. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge van brand, water, diefstal of vandalisme aan reeds geleverde materialen. De kosten ten gevolge hiervan zijn volledig ten laste van de opdrachtgever/koper.
 5. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het milieu, verharding, beplanting, gebouwen,… ten gevolge van het uitvoeren van de opdracht.
 6. Elke opdracht wordt uitgevoerd tegen contante betaling tenzij anders en schriftelijk overeengekomen volgens betalingsvoorstel. Bij niet contante betaling is de factuur te betalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum.
 7. Wanneer de opdrachtgever/koper de bestelling/levering weigert, dan heeft de opdrachtnemer het recht om de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de opdracht te vorderen met een schadevergoeding van minstens 20% van de verkoopprijs.
 8. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 5% per maand, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van  € 125, naast het renteverlies en de gerechtskosten.
 9. De opdracht wordt geacht naar behoren te zijn uitgevoerd en definitief te zijn opgeleverd indien de opdrachtgever/koper binnen de 8 u na het beëindigen der werken per mail zijn  bezwaren niet meedeelt aan de opdrachtnemer.
 10. Voor eventuele geschillen die uit deze overeenkomst zouden voortspruiten, daaronder inbegrepen weigering van betaling of wanbetaling zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd en steeds Belgisch recht van toepassing.
 11. Indien de betaling niet gebeurt binnen de afgesproken termijn heeft de opdrachtnemer het recht om zijn verplichtingen niet meer na te komen. De opdrachtgever heeft niet het recht op de werkzaamheden te laten uitvoeren door een andere firma, andere personen, eigen personeel….       Indien dit toch gebeurt wordt er contactbreuk gepleegd een heeft de opdrachtnemer recht op een schadevergoeding gelijk aan 3 jaarvergoedingen met een minimum van 7.500 euro.                         
Wilt u zich volgende winter niet meer op glad ijs begeven? Neem contact met ons op. Wij lichten onze diensten graag verder toe.
CONTACTEER ONS
Contacteer ons